STATUTUL

STATUTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL ASOCIAŢIEI SILVER FOX

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art1. Asociaţia Silver Fox este constituiă ca persoană juridică de drept privat, în baza Legii 69/2000, H.G. 884/2001 şi O.G. 26/2000, are autonomie financiară, are dreptul la iniţiativă juridică în domeniu şi se bucură de toate drepturile conferite prin legi şi alte acte normative.
Art.2. Asociaţia Silver Fox funcţionează ca un club polisportiv de masă şi de performanţă, pe următoarele domenii:
-radioamatorism;
-orientare turistică;
-sport de masă.
Art.3. Asociaţia Silver Fox are sediul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. Vasile Alecsandri nr.13, demisol.
Art.4. Asociaţia Silver Fox se afiliază federaţiilor de specialitate şi structurilor judeţene, pe ramuri de sport.
Art.5. Asociaţia Silver Fox este independentă faţă de partidele politice, organele locale ale puterii şi administraţiei de stat, biserică, consiliile de administraţie ale instituţiilor şi firmelor.
Art.6. Asociaţia Silver Fox îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale cu un număr de minim trei membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.

Capitolul 2. Scopuri şi obiective.

Art.7. Scopul asociaţiei este organizarea şi promovarea activităţilor prevăzute la art.2 al prezentului statut.
Art.8. Asociaţia Silver Fox are următoarele obiective:
a. organizarea, conducerea şi îndrumarea activităţilor pe domenii;
b. organizarea de competiţii locale, judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
c. participarea la competiţii interne şi internaţionale;
d. organizarea de cursuri, tabere, cantonamente şi alte forme de pregătire specifice;
e. organizarea de excursii interne şi internaţionale, pe domeniile de activitate;
f. organizarea de conferinţe, simpozioane, expoziţii şi târguri cu caracter specific;
g. cooperarea din punct de vedere informaţional şi de comunicaţii cu structurile specializate pentru cazurile de urgenţă;
h. cooperarea cu instituţiile de învăţământ, cluburile elevilor şi organizaţiile de cercetaşi, pentru dezvoltarea şi organizarea de activităţi comune în domeniu;
i. iniţierea şi dezvoltarea de programe cu Direcţia Judeţeană de Sport şi instituţiile administraţiei centrale şi locale.

Capitolul 3. Principiile de organizare şi funcţionare.

Art.9. Asociaţia Silver Fox are următoarele organe de conducere şi control:
a. Adunarea Generală a Asociaţilor;
b. Consiliul Director;
c. Cenzor.
Art.10. Adunarea Generală a Asociaţilor este constituită din cei zece fondatori (asociaţi) şi este organul suprem de conducere al asociaţiei Silver Fox.
Art.11. Adunarea Generală a Asociaţilor are drept de control permanent asupra consiliului director şi a cenzorului.
Art.12. Adunarea Generală a Asociaţilor se întruneşte anual în şedinţe ordinare, sau în şedinţe extraordinare de câte ori este nevoie şi se convocă de către consiliul director, cu cel puţin 10 zile înainte.
Art.13. Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii:
a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c. alegerea sau revocarea membrilor consiliului director;
d. alegerea sau revocarea cenzorului;
e. împuterniceşte consiliul director să stabilească drepturile de semnături pentru ordonatorul de credite;
f. înfiinţarea de filiale;
g. stabileşte condiţiile în care filialele pot încheia acte juridice de administrare şi conservare;
h. înfiinţarea de societăţi comerciale (conf. art.47/OG 26/2000);
i. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
j. stabilirea cuantumului taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor ce urmează a fi achitate anual de către membri;
k. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
Art.14. Adunarea Generală a Asociaţilor este statutar constituită prin prezenţa a cel puţin 7 asociaţi.
Art.15. Hotărârile adunării generale sunt valabile dacă sunt aprobate prin votul deschis al majorităţii calificate a celor prezenţi.
Art.16. Hotărârile adunării generale, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
Art.17. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze acest lucru în procesul verbal, în termen de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa.
Art.18. În situaţia în care un asociat este în imposibilitate de a-şi mai îndeplini prerogativele, (excludere, demisie sau cazuri de fortă majoră) acesta va fi înlocuit în cel mai scurt timp cu un membru al asociaţiei, care va deveni asociat şi membru cu drepturi depline în adunarea generală a asociaţilor. Acesta trebuie să fie acceptat în unanimitate de către toţi ceilalţi asociaţi.
Art.19. Un asociat poate fi exclus în următoarele cazuri:
a. a adus asociaţiei grave prejudicii morale sau materiale;
b. are de executat o pedeapsă privativă de libertate, hotărâtă de o instanţă judecătorească, definitivă şi irevocabilă;
Hotărârea de excludere se ia numai cu acordul unanim al celorlalţi asociaţi.
Art.20. Asociatul care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art.21. Consiliul Director este organul de conducere al asociaţiei Silver Fox în perioada dintre două adunări generale ale asociaţilor şi este compus din:
-preşedinte;
-director pentru secţia trafic radio, competiţii radio, birou diplome şi QSL;
-director pentru secţia radiogoniometrie, telegrafie, probleme tehnice şi I.T;
-director pentru secţia de orientare turistică, turism sportiv, sport de masă, învăţământ şi tineret;
-secretar.
Art.22. Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare şi adoptă decizii cu majoritate simplă, prin vot deschis.
Art.23. În exercitarea atribuţiilor, directorii pe domenii de activitate emit ordine în limita competenţelor acordate de consiliul director şi răspund de corectitudinea şi legalitatea acestora.
Art.24. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a pune în aplicaţie hotărârile adunării generale.
Art.25. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a. prezintă adunării generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c. stabileşte actele juridice de dispoziţie ce pot fi încheiate în numele şi pe seama asociaţiei, de către filiale;
d. stabileşte persoana care să semneze în numele ordonatorului de credite;
e. aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
f. întocmeşte planul de activitate, calendarul sportiv pentru perioada unui an calendaristic şi le supune spre aprobare adunării generale;
g. întocmeşte planuri de perspectivă privind activitatea tehnico-economică şi sportivă;
h. duce la îndeplinire hotărârile adunării generale, conduce şi îndrumă activitatea filialelor şi a membrilor clubului;
i. colaborează cu organele administraţiei centrale şi locale;
j. iniţiază şi întreţine relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;
k. urmăreşte realizarea planurilor anuale de activitate şi realizarea prevederilor bugetare;
l. stabileşte loturile de sportivi, conducătorii, antrenorii, arbitrii şi observatorii care participă la competiţiile interne şi internaţionale;
m. se ocupă de pregătirea sportivilor, antrenorilor, instructorilor, arbitrilor şi încheie contracte cu sportivii de performanţă;
n. se ocupă de organizarea examenelor de licenţă;
o. aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor proprii;
p. rezolvă cererile de clasificări sportive, acordă diplome, omologhează rezultate şi recorduri, face propuneri pentru acordarea distincţiilor;
q. stabileşte sancţiuni împotriva membrilor asociaţiei care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor art.34 din prezentul statut;
r. aprobă schimbarea sediului asociaţiei.
s. stabileşte forma şi conţinutul însemnelor asociaţiei, a steagului, a diplomelor şi publicaţiilor;
t. numeşte colectivele de redacţie pentru publicaţiile asociaţiei.
Art.26. Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de către cenzor.
Art.27. În realizarea competenţei sale, cenzorul are următoarele atribuţii:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

Capitolul 4. Fonduri băneşti şi mijloace materiale.

Art.28. Fondurile băneşti ale asociaţiei provin din:
a. taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor;
b. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
c. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
d. donaţii, sponsorizări sau legate;
e. resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
f. alte venituri prevăzute de lege.
Art.29. Mijloacele materiale ale asociaţiei vor consta din:
a. clădiri;
b. maşini de transport şi autoturisme;
c. baze sportive;
d. aparatură tehnică;
e. maşini, unelte şi scule;
f. orice alte mijloace fixe obţinute prin transfer, donaţii sau cumpărare.

Capitolul 5. Membri.

Art.30. Poate fi membru al asociaţiei orice persoană fizică, cetăţean român sau străin, indiferent de sex, naţionalitate, domiciliu, profesie, apartenenţă politică sau religioasă, care completează o cerere scrisă, se angajează să respecte prevederile prezentului statut, să achite taxa de înscriere, cotizaţiile anuale şi este acceptat de consiliul director.
Art.31. Cererea tip, de înscriere ca membru al asociaţiei va fi înaintată consiliului director. Decizia consiliului director este definitivă şi va fi comunicată în scris solicitantului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
Art.32. Calitatea de membru al asociaţiei intră în vigoare începând cu data la care s-a achitat taxa de înscriere în asociaţie. În anul înscrierii, membrii asociaţiei vor fi scutiţi de plata cotizaţiei anuale.
Art.33. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a. să folosească în pregătirea lor sportivă bazele proprii sau cele închiriate precum şi alte dotări ale asociaţiei;
b. să propună consiliului director organizarea unor activităţi specifice asociaţiei;
c. să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii pe domenii;
d. să folosească aparatura şi mijloacele de telecomunicaţii puse la dispoziţie de către asociaţie;
e. să beneficieze de primirea şi expedierea cărţilor de confirmare şi a diplomelor prin biroul de diplome şi Q.S.L.
f. să participe la concursuri şi orice alte activităti organizate de asociaţie, fără să plătească taxe de participare;
g. să beneficieze de recompense acordate de asociaţie pentru activitatea depusă;
h. să beneficieze de avantajele oferite de asociaţie pentru participarea la activităţile specifice;
i. să poarte insemnele reprezentative ale asociaţiei.
Art.34. Obligaţiile membrilor:
a. respectarea statutului, a regulamentelor specifice şi a regulamentelor interne ale asociaţiei este obligatorie pentru fiecare membru;
b. să nu aducă prejudicii de imagine asociaţiei, organelor de conducere ale asociaţiei şi celorlalţi membri;
c. să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată şi corectă faţă de conducere şi membrii asociaţiei;
d. să păstreze discreţia asupra informaţiilor cu caracter intern ale asociaţiei;
e. să-şi îmbunătăţească permanent nivelul de pregătire şi cunostinţele în activităţile specifice;
Art.35. Sancţiuni:
a. avertisment verbal;
b. avertisment scris;
c. retragerea calităţii de membru.

Capitolul 6. Dizolvarea si lichidarea asociaţiei:

Art.36. Asociaţia se poate dizolva:
a. de drept, ca urmare a imposibilităţii realizării scopului pentru care a fost constituită, imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit.
b. prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
-când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
-când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
-când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
-când asociaţia a devenit insolvabilă.
c. prin hotărârea adunării generale.
În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării pot fi transmise numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător, prin licitaţie publică, transfer sau donaţie.
Art.37. Lichidarea se face în confomitate cu art. 61-72 din O.G.26/2000.

Capitolul 7. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

Art.38. Asociaţia are cont în bancă, revistă de specialitate, buletin informativ, site de internet, emblemă, steag, însemne, carte de onoare şi ştampilă proprie.
Art.39. Orice situaţie neprevăzută în prezentul statut va putea fi rezolvată numai de către adunarea generală a asociaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.40. Prezentul statut de organizare şi funcţionare al asociaţiei a fost aprobat în adunarea generală a asociaţilor din data de 15.02.2006.

Semnăturile membrilor fondatori :

Pantilimon Gheorghe

Pantilimon Marius-Doinel

Crişan Nicuşor

Câmpurean Nicolae-Gheorghe

Marton Zoltan-Alexandru

Bud Sorin

Firescu Florin

Socaci Marius

Purcar Gheorghe

Sonoc Felicia-Crinela

Prezentul statut a fost întocmit în 4 exemplare care vor fi autentificate.
Fiecare membru fondator va primi câte o copie a prezentului act constitutiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

The Home of FOX HUNTING